Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce


1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Po tříměsíčním rozpočtovém provizoriu může obec začít...
Author:  Leoš Bílek

0 downloads 30 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce

Po tříměsíčním rozpočtovém provizoriu může obec začít hospodařit v plném rozsahu schváleného finančního rozpočtu na rok 201 3. Zastupitelstvo obce na svém XV. zasedání, které proběhlo 20.3.201 3, schválilo schodkový rozpočet se zapojením finančních prostředků z rezervního účtu. Předpokládané příjmy obce tvořené z daňových příjmů, místních poplatků a z vlastní činnosti, jsou navrženy ve výši 29,7 mil. Kč. Schválené výdaje dosahují částky 34,1 mil. Kč, zapojené rezervní prostředky tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji, tj. 4,4 mil. Kč. Nutno zdůraznit, že čerpání finančních prostředků z rezervního účtu je zejména určeno k dofinancování investičních akcí, na jejichž realizaci byla obci poskytnuta dotace. V případě, že bude žádost o poskytnutí dotace neúspěšná, finanční prostředky budou vráceny zpět na rezervní účet a budou tak k dispozici pro pokrytí dalších investičních akcí či nenadálých, popř. havarijních událostí. V roce 201 3 se mezi investiční akce, u nichž se předpokládá s financováním z rezervních zdrojů, řadí: Výstavba chodníku v Domašově, dofinancování dotace, 2mil.Kč; Rekonstrukce kotelny v základní a mateřské škole, 1 mil. Kč; Výstavba bytů v bývalé MŠ, II.etapa, dofinancování dotace, 1 ,2 mil.Kč; Obměna užitkového vozidla, dofinancování dotace, 600 tis.Kč. Další investiční akce, které by se měly realizovat: Oprava místní komunikace v úseku DřevákKamenný most, Zpracování PD pro vznik stavebních míst v lokalitě Za Peňákem, výměna kotle ÚT na obecním úřadě, oprava autobusových zastávek (Filipovice, Domašov-Jesan), Protipovodňové opatření-rozhlas. V roce 201 3 se předpokládají celkové výdaje na investiční akce, opravu, údržbu a rekonstrukci majetku obce v celkové výši 1 0,8 mil. Kč. Na nákup služeb obec vynaloží částku ve výši 5,5 mil. Kč. Jedná se hlavně o služby (práce) spojené s provozem lesnictví, služby se zajištěním svozu a likvidace komunálního odpadu, služby právní a poradenské. Pro nákup materiálu a drobného hmotného majetku byla schválena částka 1 ,1 mil. Kč. Vedle plánovaných investic počítá rozpočet obce na zajištění provozu základní a mateřské školy s částkou téměř 3 mil. Kč, na zajištění provozu a správy obce je v rozpočtu vyčleněna částka 6,7 mil. Kč. Významnou, neméně důležitou, částku v rozpočtu obce tvoří výdaje v celkové www.bela.cz

Strana 1

výši 1 ,2 mil. Kč na podporu činnosti příspěvkových organizací a spolků, jako jsou sdružení dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl, chovatelé drobného zvířectva, klub důchodců, ženský pěvecký sbor, včetně činnosti komisí zřízených při obecním úřadu. Obec každoročně přispívá na provoz pečovatelských služeb, které se starají o občany naší obce. V pozadí nezůstává příspěvek obce ve výši 1 1 0 tis. Kč na provoz krytého bazénu v České Vsi, v rámci kterého mají žáci základní a mateřské školy zajištěný bezplatný plavecký výcvik, a také příspěvek Arcibiskupství Olomouckému na opravu kostela v horním Domašově ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet obce patří k povinně zveřejňujícím se dokumentům a je možné do něj nahlédnout i na internetových stránkách naší obce. Další body, které byly na programu zasedání ZO projednávány: - Schválení výsledků energetického auditu a navržených opatření obecních objektů, jejichž výsledkem by měla být úspora nákladů na vytápění a elektrickou energii ve výši 1 42 tis. Kč. - Schválení žádosti Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu a následně čerpání rezervního fondu za roky 201 0-201 2 ve výši 250 tis. Kč na pořízení 1 0 interaktivních tabulí do tříd. - Schválení přijetí příspěvku ve výši 60 tis. Kč pro JSDH Bělá pod Pradědem a spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje. Finanční prostředky jsou určeny na opravu požární techniky- cisterny CAS. - ZO vzalo na vědomí zprávu Policie ČR o řešení petice občanů Filipovic a zprávu z činnosti Finančního výboru za rok 201 2. Veřejného, XV. zasedání Zastupitelstva obce Bělá pod Pradědem se účastnilo celkem 1 3 z 1 5 zastupitelů a 1 občan. Ing. Roman Bajza, člen ZO

Domašovská stopa 201 3 Jako každý rok pokud počasí dovolilo, i letos se čekalo na tradiční běžecký závod DOMAŠOVSKÁ STOPA. Počasí na objednávku konečně vyšlo ,slunce svítilo,sníh se třpytil,běžky se mazaly skoro samy,závodníci připraveni podat nejlepší výkony se sešli na startu. Závodníci byli rozděleni do několika kategorií stopa byla připravena ,nic nebránilo spustit závod. Vítězům každé kategorie byly předány odměny a všem účastníkům drobná sladkost.Po úspěšném a vyčerpávajícím závodě bylo třeba se posilnit. Zázemí závodu tradičně poskytl penzion U JULKA, kde se pokračovalo s hodnocením a oslavami oceněných závodníků. Mohutně slavili i ti ,co vlastně neměli co. A to je na tom to krásné ,že všichni táhnou za jeden provaz ,až dokonce.V pozdním odpoledni byl závod ukončen rozchodem a pokusy Strana 2

www.bela.cz

o rozjezd/ na běžkách / domů. Někteří si odnášeli z Domašovské stopy ,krásné zážitky,někteří i stopy na obličeji.Snad čas všechny rány zhojil a my se těšíme na další ročník prestižního závodu. Organizační pokyn pro další ročníky : po ukončení závodu a rozchodu - to zahnutý na běžkách patří dopředuKKKK Za kk ZI

Beseda "Kambodža - ztracený klenot Asie" V sobotu 2. března v podvečer přednášeli již podruhé v obecní knihovně cestovatelé Robert Bazika a Alena Gajdošíková, tentokrát o své cestě po Kambodži. Robert Bazika a Alena Gajdošíková si vybírají trasy svých cest po netradičních místech, nevyhledávají turisticky nejoblíbenější místa, ale rádi poznávají místní kulturu a život obyvatel. Robert natáčí filmy, Alena fotí a z těchto materiálů si zpracují filmy, které promítají na besedách. Promítání prokládají svými zážitky a poznatky o jednotlivých místech, nechybí ani připomenutí historického vývoje dotyčné oblasti. Posluchači se dozvěděli i o rozličných jídlech, které všude ochutnali, pěstování plodin nebo o úrovni školství. Svoji třítýdenní cestu po Kambodži zahájili v hlavním městě Phnom Penhu a odtud zamířili proti proudu řeky Mekong do Kompong Chamu. V Banlungu se vypravili s průvodcem na několikadenní trek k menšinovým kmenům žijícím v džungli. Odtud se přesunuli do Angkoru, sídlo staré khmérské říše. V Angkoru je nejrozsáhlejší soustava chrámových komplexů na světě, jejíž celková prohlídka by vyžadovala daleko více času, než jen 3 dny, které zde strávili naši cestovatelé. Závěr své cesty strávili v NP Sloní hory, který se pyšní ojedinělou přírodou v celé Kambobži. Roberta jsme se zeptali: www.bela.cz

Strana 3

Kolik zemí již procestoval a kam se ještě chystáš? „Navštívil jsem sám nebo s Alčou Laos, Vietnam, Thajsko, Indonésii, Bali, Indii, Tunis, Maroko, Jemen, Equádor, Galapágy,M Z naší cesty po Sahaře a Alžíru jsme zde už jednu besedu dělali. Letos se sám chystám do Kyrgyzstánu. Máme dvě malé děti, takže cestování na chvíli musíme omezit, ale jakmile to půjde, určitě vyrazíme někam do oblasti Indie nebo Himalájí.“ Proč se rádi vracíte zrovna do Asie? „Hlavně v té buddhistické jsou velmi příjemní a pohodoví lidé. Cítíme se tam bezpečně a v neposlední řadě je tam celkem levně. Trocha buddhismu by neuškodila ani nám tady, vždyť jejich filozofie vychází (krom jiného) z poznání, že pro každého je dobré dělat dobré činy a to jsou ty, které jsou prospěšné hlavně ostatním.“ -siaVelikonoční výstava v knihovně Ve dnech 11 .-28.3. jsme v obecní knihovně uspořádali velikonoční výstavu paličkovaných výrobků a velikonočních ozdob z rukou nejen našich dětí, ale i dospělých. Letos návštěvníci mohli obdivovat nejen paličkované krajky, ale také velikonoční ozdoby. Z Trenčína opět přijela paní Jarka, aby ve družině děti učila zdobení velikonočních perníčků. Všechny perníčky si pak děti vystavily a za pětikorunu je také návštěvníci mohli ochutnat. Kromě dětských prací byly vystaveny i malované kraslice, drátkované výrobky, zdobené perníky, papírové filigrány, háčkované a šité slepičky, pletené pomlázky a ozdoby z pedigu. Je vidět, že se v naší obci stále udržují velikonoční tradice a máme spoustu šikovných obyvatel, kteří umí vyrobit krásné ozdoby. Své velikonoční práce vystavily: Jaroslava Bírová, Jana Michalčáková, Zdena Mikuláštíková, Hana Müllerová, Věra Winterová, Hana Zápecová a děti ze ŠD. Paličkovaná díla vystavily krajkářky: Kylie Bairnsfatherová, Monika Cacková, Ema Dlouhá, Marie Grešáková, Vendula Kučáková, Alena Macíková, Anna Machalcová, Martina Mikulíková, Jana Palicová, Agáta Švecová a Pavlína Tučková. -sia-

Strana 4

www.bela.cz

Společenská kronika Jubilanti v únoru:

Mžigod František Kováčik Julius Dvorská Marie Smékalová Eva Mgr. Jurčíková Anežka Křenková Albertina Drozdová Marie Michalčáková Anežka Mandátová Vlasta

75 let 75 let 70 let 70 let 70 let 90 let 89 let 87 let 83 let

V klubu seniorů jsme oslavili MDŽ. Nechybělo dobré cukroví, chlebíčky a ostatní dobroty. Děkujeme panu starostovi a místostarostovi, že mezi nás přišli a obdarovali nás kytičkami. za sociální komisi J. Furišová Pohádkový karneval Po roce opět na Relaxu vypukl karneval .Tentokrát na téma procházka pohádkou. Krásné masky se i letos sešly v hojném počtu . Letos je asi v módě sání neboť , nejvíce zastoupeni byli upíři všech velikostí. Následovaly princezny,víly,čarodějové,vodnice,dýně,kovboj,kostlivec,berušky, rytíř,superman,spiderman, ninja,batmeni a různý hmyz , zvěř a dokonce žirafa.Cestu pohádkami , písničkami a soutěžemi připravilo divadélko malé Bo z Javorníka –Radek a Šárka Švábkovi. Masky tancovaly , soutěžily ve zpěvu,bavily se a plnily různé soutěžní úkoly. Za své výkony byly sladce odměněny. Pohádková diskotéka na závěr ukončila karneval a my se těšíme za rok nashledanou. Prostory pro akci poskytl pan Zdeněk Mušec – Relax Domašov, kterému děkujeme za vstřícný přístup . Za KK Zuzana Ivanová

Strana 5

www.bela.cz

Rozhlas v obci

Jistě jste si všimli, že po obci byly rozmístěny nové rozhlasy. Je to součást varovného systému a již nyní je součástí integrovaného záchranného systému ČR. To znamená, že jej využívá zejména pro vysílání varování a sirén například řídící středisko v Olomouci. Stávající sirény na OÚ a ZŠ by měli být demontovány. V průběhu roku budou přidány ještě srážkoměry a hladinoměry, které budou automaticky varovat před nebezpečím povodní. Tento bezdrátový rozhlas pokrývá celou obec, což je věc, o kterou se usilovalo již od povodní v roce 1 997. Tento systém je plně zálohován a dokáže fungovat i 48 hodin bez elektrické energie, což je důležité zejména při výpadcích proudu. Rozhlas je samozřejmě možné využívat i k ústnímu hlášení. Zatím se ale nepředpokládá, že by rozhlas byl využíván ke komerčním hlášením, ale spíše může být využit k pozvání na významné akce konané v obci. Na tento projekt jsme získali 90% dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Součástí projektu je i aktualizace povodňového plánu, na které se již také Robert Neugebauer pracuje.

Strana 6

www.bela.cz

www.bela.cz

Strana 7

Pronájem kanceláře, dílny a skladu

Pronajmeme kancelář, dílnu a sklad v Domašově. Internet, telefon. Možno i jednotlivě. Informace na tel.: 584 403 095

PR

Nová prodejna uzenin "UZENINY OD PITLA" v Jeseníku u pošty

Nabízíme: široký výběr zboří, vyníkající kvalitu klobásek, jitrnic,

tlačenky, prejtu, až po žebra, játra, salámy, párky,... a to vše od domácího řezníka za opravdu lidové ceny! Otvírací doba: po-pá 8:00-1 7:00 so 7:30-1 2:00 PR

Kam na fotbal? I.B TŘÍDA „C“ – MUŽI

VIDNAVA – BĚLÁ BĚLÁ – BOHDÍKOV STARÉ MĚSTO – BĚLÁ BĚLÁ – ŽULOVÁ LESNICE – BĚLÁ

SO SO SO SO NE

06.04. 1 3.04. 20.04. 27.04. 05.05.

1 5:30 1 6:00 1 6:00 1 6:00 1 6:30

Kalendář akcí 7.4. od 1 0.30 mše svatá s promluvou pro děti – v ostatní neděle je pro děti nachystán paralelní dětský program - katecheze - a dětský koutek (lze si zde malovat, hrát atd.). Kostel sv. Tomáše Apoštola v dolním Domašově 9.4. Zápis do MŠ – od 1 4:00 do 1 6:00. K zápisu se dostaví děti, které nastoupí v září 201 3, i ty děti, které nastoupí až v průběhu šk. roku 201 3/201 4. 21 .4. Koncert Ženského pěveckého sboru v Jeskyních Na Špičáku - od 1 6:00 27.4. Rej čarodějnic - od 1 5:00 u Julka

Zumba s Martinou - každý pátek 1 7:00-1 8:00 Relax Domašov - vstupné 50,-Kč

XIX. ročník. Vydává Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381 , 790 85. IČO: 00302333 Tel.: 584 420 1 71 , fax: 584 452 505, www.bela.cz. Registrace: MK ČR E 1 9873. Měsíčník. Náklad: 600ks, do každé domácnosti zdarma. Příspěvky, připomínky a náměty podávejte do schránky Informačního centra, tel.: 584 452 834, [email protected] nebo na OÚ, email: [email protected] , tel.:584 420 1 71 . Šéfredaktor: K.Sikorová (sia) PR=placená reklama. Uzávěrka 25.3. 201 3. Tisk: Studio 4 s.r.o. Vydáno 3.4.201 3 Strana 8

www.bela.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.